You are here

Отличия, поздравителни адреси и цветя за празника получихме от:

ПЛАКЕТ И ГРАМОТИ ОТ СЪЮЗА НА ВОЕННОИНВАЛИДИТЕ И ВОЕННОПОСТРАДАЛИТЕ; ПЛАКЕТ И ГРАМОТА ОТ СЪЮЗА НА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА; ПАРИЧНА СУМА ОТ 100 ЛЕВА ОТ СДРУЖЕНИЕТО НА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА; ПОЗДРАВИТЕЛНИ АДРЕСИ ОТ СОФИЙСКИ И ОТ ЧИТАЛИЩА ОТ РАЗЛИЧНИ КРАИЩА НА БЪЛГАРИЯ.