You are here

Библиотека

БиблиотекаВ библиотеката работят двама библиотекари с необходимата квалификация и голям професио- нален стаж. Целта на библиотеч- ната работа в читалище „Г. С. Раковски - 1925“ е възможно най- пълно задоволяване на растящи- те читателски потребности, чрез модернизиране на библиотечните и информационни услуги и об- служване. Наред с традиционни- те каталози и картотеки се изгра- жда електронен каталог, ползва се програмен продукт „Автома- тизирана библиотека“.

Ежегодно библиотечният фонд се попълва с нови заглавия, наба- вени с читалищни средства, както и с дарения. С отпуснатата през 2007 и 2008 г. от Министерство на културата финансова помощ по Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“ започна постепенно обновяване на книжния фонд.

 

НОВО !!!

       През 2011г. библиотеката на читалището беше включена в Програма "Българските библиотеки - място за достъп до информация и комуникация за всеки" ( Глоб@лни библиотеки -  България ). 

         Библиотеката получи дарение по програмата от Фондация "Бил и Мелинда Гейтс" компютърно обурудване за ползване от библиотекари и посетители.